1. Nhập chính xác số cần tìm. Ví dụ: 4896999.
2. Hoặc sử dụng dấu * đại diện cho một chuỗi số bất kỳ :
  • Để tìm số bắt đầu bằng 88, nhập vào 88*
  • Để tìm số kết thúc bằng 88, nhập vào *88 hoặc 88
  • Để tìm số bắt đầu bằng 88 và kết thúc bằng 99, nhập vào 88*99
  • Để tìm số chứa 88, nhập vào *88*
  • Để tìm số chứa 88 và 99, nhập vào *88*99*